Блог Права Дарьи Аккерман
Строки дії авторського права

Строки дії авторського права

 

В основі авторського законодавства України лежить концепція права орієнтована на право автора як творця твору і включає поняття «моральних прав автора». Це, насамперед, право творця, автора твору бути визнаним автором свого твору і право недоторканності твору.

Найважливішою відмінністю між особистими немайновими і майновими правами суб’єктів авторського та суміжних прав є їх різна тимчасова дія і їх абсолютна або відносна приналежність автору або виконавцю.

Закон України «Про авторське право та суміжні права», зокрема ст. 28, встановлює наступні строки дії авторського права, а саме:

 • Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.
 • Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.
 • Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.
 • Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.
 • У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.
 • Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.
 • Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.
 • Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.
 • Строк дії авторського права після смерті автора і строки починаються від дня смерті автора чи з дня настання подій, але відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія.
 • Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14 цього Закону, охороняються безстроково.

Стаття 14 Закону України «Про авторське право та суміжні права» зазначає, що  автору належать такі особисті немайнові права:

 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Строк дії суміжних прав:

 • Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання.

Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону, охороняються безстроково: вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;  вимагати, щоб його ім’я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це можливо); вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.

 • Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу.
 • Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.
 • Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту.
 • До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у межах установленого цією статтею строку.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВА БЛОГ ПРАВА

 

 

 

 

2021-04-02 12:20:00
true
Відео Дня

Архів Новин