Блог Права Дарьи Аккерман
Авторське право у спадщину

Авторське право у спадщину

 

На правовідносини щодо спадкування авторського права і суміжних прав поширюються загальні положення спадкування, визначені в рамках цивільного законодавства, з врахуванням особливостей та специфіки переходу цих прав у спадщину

Спадкування – це перехід майнових і окремих особистих немайнових прав та обов’язків спадкодавця до його спадкоємців. Сукупність цих прав та обов’язків і є спадщиною. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Спадкоємці та інші правонаступники, які набули прав визнаються суб’єктами авторського права і суміжних прав в межах строку чинності майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав.

Авторське право є інститутом цивільного права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

Відповідно до ст. 446 Цивільного Кодексу України авторське право переходить до спадкоємців автора на час, що залишився до закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір, який спливає через 70 років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів,  крім  випадків, передбачених законом.

Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора (стаття 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

У ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначено, що авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. З огляду на це, спадкування здійснюватиметься після смерті кожного із співавторів спадкоємцями відповідного співавтора.

Згідно із ст. 1297 ЦК України якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців. Розмір часток у спадщині кожного із спадкоємців за законом визнається рівним, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними. Спадкоємці за законом мають ділити спадщину в рівних частках.

У випадку, коли один із спадкоємців не прийме спадщину, його частка переходить до інших спадкоємців, закликаних до спадкування, і ділиться між ними порівну.

Для отримання свідоцтва про право на спадщину після смерті реабілітованого автора (ч.6 ст. 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права») необхідне відповідне рішення Комісії з питань поновлення прав реабілітованих, яке має містити відомості про склад спадкового майна.

!!! При оформленні спадкування, слід враховувати, що строки чинності майнових прав на об’єкти суміжних прав пов’язані із здійсненням безпосереднього (живого) виконання або за відсутності такого виконання – із записом виконання. Аналогічно строки охорони майнових прав виробників фонограм, відеограм пов’язані із опублікуванням фонограми, відеограми або з їх виробленням, а строки майнових прав організацій мовлення – їх першим здійсненням.

Особисті немайнові права охороняються безстроково (стаття 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), не можуть бути передані (відчужені) іншим особам (стаття 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права») та не можуть входити до складу спадщини (стаття 1219 ЦК України).

Автор твору має право уповноважити визначену ним особу (зокрема, у заповіті) охороняти недоторканність твору після своєї смерті.

Право на недоторканність твору полягає у тому, що автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо (стаття 439 ЦК України, стаття 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Верховний Суд України у своїй постанові «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» зазначив про те, що при отриманні кількома спадкоємцями за законом чи за заповітом майнового авторського права і (або) суміжних прав без виділення конкретних спадкових об'єктів авторського права і (або) суміжних прав слід мати на увазі, що в даному випадку у спадкоємців виникає обсяг повноважень відносно спадкових прав на спільне використання всіх творів і (або) об'єктів суміжних прав як при здійсненні права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Порядок використання таких прав визначається відповідно до статті 428 ЦК України.

Права, що перейшли до спадкоємців, складають одне ціле, і жоден із спадкоємців не вправі без достатніх для цього підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.

Винагорода за використання твору розподіляється між спадкоємцями відповідно до часток у спадщині.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

facebook: facebook.com/blogpravatg/

telegram:  t.me/blogprava (https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNqjWUqOt_cAw)

 

 

2021-05-26 14:20:00
true
Відео Дня

Архів Новин